privacybeleid - Geenard Elektro
17597
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17597,bridge-core-2.7.3,qode-quick-links-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-25.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Privacybeleid

Wij engageren ons tot de bescherming van uw persoonsgegevens en dragen de privacy van de gebruikers van onze website en onze klanten hoog in het vaandel. Dit betekent dat wij alles in het werk stellen om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen en ervoor te zorgen dat u ons met een gerust en gerechtvaardigd gevoel uw gegevens kan toevertrouwen, zonder dat daarvan misbruik wordt gemaakt.
Tijdens uw bezoek aan onze website is het mogelijk dat u met ons persoonlijke informatie deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals bijvoorbeeld uw naam en voornaam, uw e-mailadres, uw thuisadres, uw vast of mobiel telefoonnummer, etc…). Dit zijn de persoonsgegevens waarover hieronder gesproken wordt. Door het gebruik van onze website www.geenard-elektro.be, onze andere websites en diensten aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring, alsook de algemene gebruiksvoorwaarden.

Wat kan er verstaan worden onder de “verwerking van gegevens” en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Elk soort van behandeling van persoonsgegevens wordt hiermee bedoeld. Dit begrip bevat o.m. een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Wij Geenard Elektro NV, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw persoonsgegevens is eerst en vooral nodig om contact met u te hebben, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van de contactpagina op onze website of indien u ons rechtstreeks contacteert. Bovendien zijn uw persoonsgegevens vereist voor de uitvoering van de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Geenard Elektro NV en u. Tot slot verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing.
In het bijzonder gebruiken we uw persoonsgegevens met het oog op de volgende doeleinden:
– om met u een contractuele band tot stand te brengen, te onderhouden en/of uit te voeren;
– om de inhoud van de website te analyseren, wijzigen en waar nodig te verbeteren;
– om fraude en/of andere illegale activiteiten te kunnen detecteren of vermijden;
– om het bezoek en het gebruik van de website alsook uw gebruikservaring te vergemakkelijken;
– om aan verzoeken te kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld evenementregistratie, meetings, verzoek om meer informatie omtrent een product te krijgen, etc.;
– om u te kunnen informeren over de evoluties van de website en haar functionaliteiten;
– met het oog op direct marketing;
– voor alle andere doeleinden waarvoor u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt?

1. De gegevens die u ons zelf meedeelt
Gebruik van ons contactformulier
Wanneer u gebruik wenst te maken van het contactformulier, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. U verschaft ons op dat ogenblik persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om onze mogelijke contractuele verplichtingen met u en de dienst voor u te kunnen uitvoeren en voor directe marketingdoeleinden.
Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Geenard Elektro NV of deze van (een van) haar verwerker(s) (bv. hostingbedrijf), die eveneens strikt gebonden zijn tot vertrouwelijkheid m.b.t. uw persoonsgegevens.

Communicatie

Indien u ons een e-mailbericht of andere berichten stuurt (bijvoorbeeld via het online contactformulier), is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat wij u persoonlijke gegevens vragen die voor de desbetreffende situatie relevant en noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Geenard Elektro NV of deze van (een van) haar verwerker(s).

2. De gegevens die op basis van uw gebruik van de website, worden verzameld
Wij verzamelen gegevens over de manier waarop u gebruik maakt van onze diensten en website, evenals de gegevens over uw computer of andere soort apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten. Op die manier zijn wij in staat onze diensten nog beter af te stemmen op uw noden en interesses. Wij maken bovendien gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de diensten (zie hieronder meer).

3. De gegevens afkomstig van derden
Geenard Elektro NV ontvangt uw persoonsgegevens niet via derden. Wij verzamelen of gebruiken trouwens geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden omschreven, tenzij wij van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.

4. Gegevensverwerkers (processors)
Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een gegevensverwerker indien dit noodzakelijk zou zijn voor de goede dienstverlening en om aan de specifieke verzoeken van de klant/prospect/contact te kunnen beantwoorden (bv. de beveiligde opslag van persoonsgegevens op servers van marketingpartners van Geenard Elektro NV of een hostingbedrijf dat in opdracht van Geenard Elektro NV diensten levert).
Geenard Elektro NV zal er steeds op toezien dat elke gegevensverwerker die in haar opdracht gegevens verwerkt, voldoet aan de normen van de heersende privacywetgeving en, voor zover deze gegevensverwerker niet binnen de Europese Economische Ruimte zou gesitueerd worden, dat zij onderworpen is aan vergelijkbare databeschermingsregelgeving zoals dat in de EER van toepassing is. In de mate van het mogelijke zal Geenard Elektro NV hiervoor de nodige garanties zoeken van deze derde partij/gegevensverwerker m.b.t. de adequate beveiliging en bescherming van persoonsgegevens dat zij zou ontvangen van Geenard Elektro NV.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Geenard Elektro NV zal de persoonsgegevens die het verwerkt niet langer bewaren dan nodig om de doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden en waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden, te bereiken.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd?

Wij streven naar de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens. Medewerkers van Geenard Elektro NV, alsook deze van verwerkers of enige andere derde die strikt gebonden is tot de vertrouwelijkheid m.b.t. uw persoonsgegevens, zijn opgeleid om correct om te gaan met persoonsgegevens.
Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om voor een beveiligingsniveau te zorgen dat op de mogelijke risico’s is afgestemd, waarbij o.m. rekening wordt gehouden met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, de aard, omvang en context, de verwerkingsdoeleinden en de risico’s voor

uw rechten en vrijheden. Hoewel wij de hoogst mogelijke beveiliging nastreven, kan een datalek, bijvoorbeeld als gevolg van een hacking-aanval, nooit volledig worden uitgesloten.
Bij een inbreuk in de beveiliging waaruit mogelijks een risico kan voortkomen voor uw rechten en vrijheid, zijn wij gehouden dit datalek, de details en de mogelijke risico’s te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en dit zonder onredelijke vertraging en alleszins binnen de 72 uur nadat wij kennis hebben genomen van het mogelijke datalek.
Wanneer de inbreuk op de veiligheid mogelijks een groot risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zijn wij tevens gehouden u hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen, tenzij (1) wij passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen hebben genomen en deze maatregelen toegepast zijn op de persoonsgegevens die getroffen zijn door de inbreuk, vooral de maatregelen die de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleuteling, (2) wij achteraf maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat het hoge risico voor uw rechten en vrijheden zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen en (3) wanneer de mededeling onevenredige inspanningen zou vergen. In dat geval komt er in de plaats daarvan een openbaar bericht of een soortgelijke maatregel waarbij de betrokkenen even doeltreffend worden geïnformeerd.

Wat zijn uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn en blijven uw persoonsgegevens. U behoudt de volledige controle.
Wij passen dan ook optimale transparantie, behoorlijkheid en rechtmatigheid toe t.o.v. u voor het gebruik ervan, waarbij u de controle behoudt van uw persoonsgegevens en wat daarmee gebeurt. Hieronder wordt uiteengezet wat uw wettelijke rechten zijn m.b.t. uw persoonsgegevens.

1. Het recht om uw gegevens in te zien
U heeft het recht om op ieder ogenblik aan ons te vragen welke gegevens wij over u bezitten en/of in welke mate deze verwerkt worden. Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden, heeft u tevens het recht inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens, waarom deze worden verwerkt, aan wie de persoonsgegevens verstrekt worden en de duur van de verwerking van uw persoonsgegevens.
U heeft ook recht op een kopie van uw persoonsgegevens die worden verwerkt, dat u kosteloos zal worden verstrekt. Indien u bijkomende kopieën vraagt, kunnen wij hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen op basis van de administratieve kosten die hiermee gepaard gaan. Indien u elektronisch uw verzoek tot een kopie indient, zal u deze kopie in een gangbare elektronische vorm worden verstrekt, tenzij u om een andere regeling verzoekt. Hou er rekening mee dat wij om een bewijs van identiteit kunnen vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de inzage of kopie vraagt, de uwe zijn.

2. Het recht om uw gegevens te verbeteren
U mag ons te allen tijde verzoeken uw onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of, indien deze onvolledig zijn, aan te vullen. Iedere gegevensverwerker die de persoonsgegevens heeft ontvangen en/of heeft verwerkt, zal door ons onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van uw verzoek tot verbetering, tenzij dit onmogelijk zou blijken te zijn of onevenredig veel inspanning vergt. Hou er opnieuw rekening mee dat wij om een bewijs van identiteit kunnen vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de verbetering vraagt, de uwe zijn.

3. Het recht om uw gegevens te laten wissen
U heeft het recht ons te verzoeken om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te wissen. Wij kunnen u om een bewijs van identiteit vragen om te verifiëren dat de persoonsgegevens waarvan u de verwijdering verzoekt, de uwe zijn.
Wij zijn gehouden om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te wissen (1) wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt, (2) wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking bestaat (bijvoorbeeld de noodzaak tot verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Geenard Elektro NV), (3) wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking, (4) wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt werden, (5) wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist krachtens een wettelijke verplichting die op ons rust.
Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde gegevensverwerker bekend werden gemaakt en wij gehouden zijn deze te wissen, nemen wij, rekening houdende met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om elke gegevensverantwoordelijke die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u verzocht heeft om iedere koppeling naar, kopie of reproductie van uw persoonsgegevens te wissen.
Het bovenstaande is niet van toepassing voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is (1) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, (2) voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, (3) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistieken en (4) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4. Het recht om de beperkte verwerking van uw gegevens te vragen
U heeft ook het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien één van de volgende vier situaties zich voordoet:
– U betwist de juistheid van de persoonsgegevens: In dat geval kan de verwerking van uw gegevens beperkt worden voor de tijd die wij nodig hebben om de juistheid na te gaan;
– U verzoekt de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens in plaats van de verwijdering wanneer de verwerking onrechtmatig is gebeurd;
– Wij hebben uw gegevens niet langer nodig maar u hebt ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;
– Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kan de verwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord of onze gerechtvaardigde gronden eventueel zwaarder zouden doorwegen dan de uwe.
Iedere gegevensverwerker die de persoonsgegevens heeft ontvangen en/of heeft verwerkt, zal door ons onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van uw verzoek tot verwerkingsbeperking, tenzij dit onmogelijk zou blijken te zijn of onevenredig veel inspanning vergt.

5. Het recht op teruggave van uw persoonsgegevens en het recht om deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming of op een overeenkomst, heeft u het recht om de gegevens die u ons toevertrouwt, terug te vragen of ons te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is, om uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zodat u makkelijk kan overschakelen naar een andere dienstenleverancier.

6. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een overeenkomst, kan u kosteloos uw toestemming steeds intrekken, dan wel de overeenkomst beëindigen.
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op een algemeen belang of op een gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt, kan u hiertegen te allen tijde bezwaar maken vanwege redenen m.b.t. uw specifieke situatie. Wij zullen de verwerking vervolgens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat de dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer deze verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
U heeft steeds het recht om zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing. De verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing zal naar aanleiding van uw verzoek onmiddellijk worden stopgezet.

7. Klachten
Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk is op de heersende privacywetgeving, heeft u, onverminderd andere mogelijkheden van een voorziening in rechte of een administratief beroep, het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
U heeft tevens het recht om voor een Belgische rechtbank een voorziening in rechte in te stellen tegen de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer uw klacht niet behandeld wordt, indien u binnen de drie maanden geen informatie heeft gekregen over de vooruitgang of de uitkomst van uw klacht of wanneer u zich verongelijkt voelt door het juridisch bindend besluit dat de Gegevensbeschermingsautoriteit heeft genomen.
Onverminderd uw recht om bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen, heeft u ook het recht om een voorziening in rechte in te stellen tegen en eventueel, voor zover u dit effectief in detail kan aantonen, een schadevergoeding te vragen van de verwerkingsverantwoordelijke indien u de mening toegedaan bent dat uw rechten uit hoofde van de heersende privacywetgeving geschonden zijn.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens uw bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand met stukjes technische informatie (internetinstellingen) dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.
Wanneer u onze website bezoekt, kan er gebruik gemaakt worden van verschillende soorten cookies. De ‘functionele cookies’ zijn de cookies die nodig zijn om het functioneren van de website te vergemakkelijken en zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring (bijvoorbeeld, voor zover van toepassing, de taalinstelling of in het geval van de webshop, de functionaliteit van het winkelmandje).

De ‘analytische cookies’ zorgen ervoor dat wij de statistieken van de website in kaart kunnen brengen. Door het gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die aangeboden wordt door Google Inc., worden dergelijke analytische cookies op uw computer geplaatst om te kunnen analyseren hoe de bezoekers de website gebruiken (welke pagina’s zijn het populairst, welke problemen komen bezoekers tegen op bepaalde pagina’s, enz.). De gegevens die in het kader van Google Analytics worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van Google Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Met de “performance cookies” kan worden gemeten hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina hebben bezocht of kan het de populaire webpagina’s oplijsten. We kunnen ook nagaan hoe u op onze website bent terecht gekomen. Aan de hand van deze informatie zorgen wij ervoor dat onze website kan verbeterd worden en optimaliseren wij de gebruikerservaring.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Geenard Elektro NV of een gegevensverwerker die eveneens strikt gebonden is tot vertrouwelijkheid m.b.t. uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U kan het gebruik van cookies steeds weigeren door in uw internetbrowser de desbetreffende instellingen te kiezen, maar wij wijzen u op het feit dat u in dat geval mogelijks niet alle mogelijkheden van onze website volledig zal kunnen gebruiken.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Geenard Elektro NV kan tevens verplicht worden deze privacyverklaring aan te passen aan de nieuwe wetgeving en/of aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit of aanbevelingen van de Europese Databeschermingsautoriteit. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact

Geenard Elektro NV
Kompveldstraat 9, 3620 Lanaken
BTW BE 0433513586

Email: [email protected]
Telefoon: +32 89 73 01 20